Made by HILETEK Bt. Villamos tervez�si ter�leteink bemutat�sa Vill�mv�delemi tervez�s Ugr�s az el�rhet�s�gekre
E.ON Hungária Zrt. és leányvállalatai területére tervezői minősítéssel rendelkező vállalkozás Ugr�s a kezd�lapra HILETEK Bt. adatai Villamos tervezés Villamos tervezés szakterületen több  mint  egy  évtizedes  szakmai   tapasztalattal rendelkezünk. A területen előforduló minden műszaki megoldást már terveztünk, illetve teljes körűen bonyolítjuk a villamos tervek engedélyeztetését is. Villamos hálózatok tervezése A képen egy kábelhálózati  nyomvonalrajz  rész- letet láthatunk (a részletre kattintva a  rajz  letölt- hető). A tervezésre kerülő középfeszültségű  hálózatok lehetnek szabadvezetékes vagy földkábeles há- lózatok. Ezen kívül létezik még  szigetelt  légve- zetékes megoldás is, de ez nálunk lassan  tudja kiszorítani a jelenlegi  szabadvezeték  megoldá- sokat. A tervezés során a megbízóval egyeztetve kidol- gozzuk a lehetséges nyomvonalat, amelynek en- gedélyezését is elvégezzük. Szabadvezetékes hálózat tervezése során az Előzetes környezetvédelmi  eljáráshoz  szakalvállal- kozókat vonunk be. A tervezés időtartama a jelenlegi jogszabályi környezet miatt  több  hónapot  is igénybe vesz. Letölthető pdf formátumú 22 kV-os burkolt szabadvezetékes  hálózat  és  OTRL  transz- formátor  állomás tervét tartalmazó nyomvonalrajz (Polgárdi, Laktanya Iparterület villa- mos energia ellátása). Közép / kisfeszültségű transzformátor állomások tervezése A transzformátor állomások teszik lehetővé a különböző feszültségszintek átalakítását. A transzfor- mátor állomások egy komplett egységet jelentenek, amiben az átalakítás minden  eleme  megtalál- ható. A transzformátor állomásoknak főbb  részei  nagyvonalakban:  középfeszültségű  berendezé- sek - transzformátor - kisfeszültségű berendezések (természetesen létezik közép  /  közép  feszült- ségű transzformátor állomás is). A transzformátor  állomások  egy  jelentős  része az úgynevezett földre telepített külső  kezelőterű transzformátor állomás.  Ezek  az  állomások  le- hetnek a külső burkolatukat tekintve  beton  vagy fémházas kivitelűek. A fényképen a Székesfehérvár, Balatoni úton  lé- vő Interspar és Praktiker áruházak ellátását  biz- tosító  ABB  típusú  transzformátor   állomásokat láthatjuk. A villamos  szakterv  pdf  formátumban  in- nen letölthető. A tervezés során a Megbízói igényekhez igazodó, a gyártók  kínálatában  lévő  földre  telepített  és előszerelt transzformátor állomás kerül kiválasztásra. A főbb paraméterek, amelyek  a  kiválasztást befolyásolják: középfeszültségű hálózatkép, mérés kialakítás, beépítésre kerülő transzformátor tel- jesítménye, kisfeszültségű elosztó kialakítása. Földre telepített transzformátor  állomásnál  nagyon elterjedt típusok a külső kezelőterű 1 transzformátor kamrás  transzformátor  állomások,  amelyek- hez külön-külön térrésszel kapcsolódnak a közép- és kisfeszültségű elosztó részek. Ezeknél az ál- lomásoknál a jelenleg bevett teljesítmény határ 1000 kVA, de természetesen létezik  1600  kVA  tí- pus, illetve olyan állomás fajta, aminek több transzformátor kamrája is lehet. Háromkamrás transzformátor állomás látja el villamos energiával a Fejérvíz Hármashídi vízművét villamos energiával. - Elrendezés rajz (pf. formátumban megrekinthető) - Egyvonalas rajz (pdf. formátumban megtekinthető) A transzformátor állomások  egy  másik  lehetsé- ges megoldása az épített házas  kivitelű.  Ebben az esetben  a  megtervezésre  kerülő  épületben helyezzük el a transzformátor állomást.  Az  épü- letben kerülnek kialakításra a különböző  kezelő- helyiségek  a  berendezések  részére,  illetve  a transzformátor  kamrák   is.   Az   épített   házas transzformátor állomások belső  kezelőterű  állo- másoknak számítanak. A fényképen a Székesfehérvári  Parkcentert  lát- hatjuk, amelynek épített házas transzformátor ál- lomását  is  mi  terveztük.  A  területen  üzemelő ALDI villamos energia ellátására  is  mi  készítet- tük a villamos terveket. Park center állomás elrendezési rajz (pf. formátumban megrekinthető) Park center állomás EPH rajza (pf. formátumban megrekinthető) Ezen állomás típusok minden esetben az egyedi megoldásokat szolgálják ki. Itt nincs felső teljesít- mény "határ". A középfeszültségen alkalmazott készülékek megegyeznek  az  előszerelt  B(V)HTR típusoknál alkalmazott készülékekkel, de már a "nagy áramú" készülékek alkalmazására is lehető- ség van. Beépítésre kerülő transzformátorok teljesítménye és darabszáma tetszőlegesen variálha- tó. A kisfeszültségű elosztó kialakítása is szabadon konfigurálható. Az épített házas transzformátor állomások engedélyezése különbözik a vezetékjogi eljárásoktól. A fenti transzformátor állomás megoldásokon kívül léteznek még az oszlop transzformátor  állomá- sok (ún. OTRL állomások). Ezek tervezése a  VÁT-H  30-as  típusterv  szerint  történik.  Ebben  az esetben a transzformátor állomás minden szerkezeti eleme valamilyen típusú oszlopon kerül elhe- lyezésre (áttört gerincű betonoszlop, pörgetett betonoszlop és vasoszlop, mára  már  a  faoszlopos megoldás nem használatos technológia). Ezeknél  a  transzformátor  állomásoknál  a  teljesítmény felső határa 630 kVA. Típusterv részlet (OTR FA-2200) pdf formátumban letölthető rajz. Kisfeszültségű hálózatok tervezése Ezek tervezése kiterjed  a  földkábeles,  illetve  a szigetelt  légvezetékes  hálózatokra.  A  tervezés során a Megbízóval egyeztetett módon  elkészít- jük  a    kisfeszültségű    hálózat    nyomvonalát, amelynek engedélyeztetését is lebonyolítjuk. A fényképen Székesfehérváron a  Gellért  udvart láthatjuk, amelynek villamos energia  ellátását  is kisfeszültségű földkábelek biztosítják  (itt a teljes erősáramú külső villamos közműveket mi  készí- tettük el). Gellért udvar kisfeszültségű nyomvonalrajzának letöltése pdf formátumban. Mór Spar áruház villamos energia ellátás kábeltervének letöltése pdf formátumban. Közvilágítás tervezése Foglalkozunk közvilágítás tervezéssel  is.  Ezek- nél a tervezéseknél mindig részletesen felmérjük a Megbízó és az  Üzemeltető  /  Tulajdonos  igé- nyeit, és ezek alapján alakítjuk ki  az  adott  terü- letre a lehető legjobb megoldást. Nemcsak  földkábeles   közvilágítás   tervezését vállaljuk, hanem légvezetékes közvilágítási háló- zat tervezését is. A  fényképen  Székesfehérváron  a  Balatoni   út egyik csomópontját láthatjuk, ahova mi terveztük az Interspar  és  Praktiker  áruház  útcsatlakozás kialakításához szükséges közvilágítást. Közvilágítási nyomvonalrajz letöltése pdf formátumban. Mi készítettük a Székesfehérvári Buszpályaudvar átépítése során szükségessé vált közvilágítás áttervezéseket is (közvilágítási nyomvonalrajz letöltése pdf formátumban). Épületek belső villamos hálózatának tervezése Ezen a területen f őleg  az  épületek  belső  villa- mos  hálózatának  tervezésével  foglalkozunk.  A tervezés a következő területekre terjed ki: - Erősáramú hálózat tervezése   (energia ellátó hálózat) - Világítási hálózatok, világítás tervezéssel - Kiegészítő villamos hálózatok tervezése   (szünetmentes, tartalék rendszer, stb.) - Épületen belüli gyengeáramú hálózatok   (TV, telefon, kaputelefon, számítógép   hálózatok tervezése) - Kiegészítő vezetékezés és csövezés tervezése   egyéb hálózatokhoz (riasztó, tűzjelző, stb.) - Automatikai rendszerek tervezése épületekhez   (gyártói rendszerek alkalmazása épületekhez) A belső villamos hálózatok tervezése területén is vállaljuk az általunk készített tervek engedélyez- tetését. A felső képen a Székesfehérvár,  Zichy  ud- var társasházat láthatjuk  (épület  villamos- rajz letöltése pdf formátumban, 2,7 MB). Az alsó képen Székesfehérváron az Ady  E. utcában épült Léda  házat  láthatjuk,  mely- nek belső villamos terveit szintén mi készí- tettük (épület villamosrajz letöltése pdf for- mátumban). Áramváltós fogyasztásmérő helyek tervezése A 3x80 A-es teljesítmény határ felett az Áramszolgáltatók a fogyasztásmérők  felszerelését  mérési tervhez kötik. A terv tartalmazza az áramváltós mérés műszaki megoldását  a  hozzá  tartozó  villa- mos méretezésekkel, illetve a csatlakozó hálózat igény szerinti tervezését is. A tervezés nem csak a kisfeszültségű mérésekre terjed ki, hanem a középfeszültségű elszámolási mérésekre is. Itt is vállaljuk az általunk készített mérési tervekhez az  Áramszolgáltatói  hozzájáru- lás beszerzését. ****** ****** ****** ****** ALCUFER 35 kV-os feszültségszinten kialakított elszámolási mérés egyvonalas rajz le- töltése pdf formátumban. Ugrás a lap tetejére Ugrás a lap tetejére Vezetékes: 06-22-304617 Műszaki: 06-30-7249804 8000 Székesfehérvár, Komjáti u. 1/A hiletek@hiletek.hu Kapcsolat Elérhetőség Villamos tervez�si ter�leteink bemutat�sa